Zaloguj się
0

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Przetwarzanie danych i klauzula informacyjna
  1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunków Uczestników związanych z rezerwacją uczestnictwa oraz udziałem w wydarzeniach jest JC GROUP Sp. z o.o.; ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec, NIP:123-154-59-35;
  2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w przetwarzane dane oraz prawo do żądania ich usunięcia w każdym czasie. Zgoda na przetwarzanie wizerunku może być odwołana w każdym czasie;
  3. Wszelka komunikacja w zakresie danych osobowych oraz wizerunku powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: kontakt@jcgroup.com.pl lub listownie na adres JC GROUP Sp. z o.o. ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec;
  4. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji wydarzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000);
  5. Administrator danych osobowych – Organizator wydarzenia - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
   1. Organizacji wydarzenia;
   2. Rejestracji wydarzenia oraz wykorzystania zdjęć i nagrań;
   3. Marketingowych na potrzeby Organizatora i jego partnerów wskazanych każdorazowo w informacji o danym wydarzeniu;
   4. Dochodzenia zobowiązań powstałych w związku z udziałem w wydarzeniu.
  7. W związku z przetwarzaniem danych, w celach o których mowa w pkt 1 lit. f odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być użytkownicy mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube;
  8. Pana/Pani dane mogą być udostępnione następującym podmiotom:
   1. podmiotom obsługującym strony internetowe oraz profile JC GROUP na portalach społecznościowych,
   2. domom mediowym, agencjom reklamowym, podmiotom świadczącym usługi marketingowe (w tym ich wybranym pracownikom i współpracownikom), w zakresie w jakim biorą udział w przygotowaniu i publikacji materiałów marketingowych i promocyjnych,
   3. innym zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarnie, dostawcy usług IT, kurierzy) – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym publikacji Zdjęć z Wydarzeń motocyklowych, a także przechowywania Państwa danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
    • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
    • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
    • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
    • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
    • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
    • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
   5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
    • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
    • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
   7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
   8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Informacja w zakresie wykorzystania plików „cookies”
  1. Sklep internetowy jcgroup.com.pl korzysta z plików „cookies” - Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
  2. Z plików cookies witryna internetowa sklepu korzysta na podstawie zgody Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
  3. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Kupującego zgody na korzystanie przez Sprzedającego z plików cookies.
  4. Kupujący ma możliwość zablokowania korzystania przez witrynę sklepu internetowego z plików cookies – jednakże może to spowodować brak możliwości dokończenia procesu sprzedaży.
 3. Dodatkowa informacja w zakresie wtyczek serwisów społecznościowych:

  Na stronie internetowej www.jcgroup.com.pl używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe. Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, przeglądarka odwiedzającego przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego. Wtyczki gromadzą pewne informacje na temat odwiedzającego, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania strony. Na przykład, odwiedzając stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jest wyświetlający, aby pokazać którzy z jego znajomych również lubią daną stronę.

  Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Administrator witryny sklepu nie ma realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

  Jeśli odwiedzający nie wyraża zgody, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie  sklepu internetowego, to przed wizytą na stronie musi się wylogować z tego serwisu. Możliwe jest również całkowicie uniemożliwienie załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach profili społecznościowych odwiedzającego witrynę. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na osi czasu na Facebooku.

  Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, to wszystkie informacje znajdują w politykach prywatności poszczególnych usługodawców.

JC GROUP Sp. z o.o.
ul. Skalna 43
05-502 Bobrowiec
NIP: 1231545935 / KRS: 0001074660
JCRacing_logo
© 2024 JC Group
Projekt i wykonanie:
DRAST Company
usercartmenu-circlecross-circle