Zaloguj się
0

Regulamin uczestnictwa

Regulamin wydarzeń motocyklowych

 1. Regulamin dotyczy wydarzeń motocyklowych organizowanych przez JC GROUP Sp. z o.o.; ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec, NIP: 123-154-59-35, e-mail: kontakt@jcgroup.com.pl  (JC Group).
 2. Wydarzenia motocyklowe (tj. wydarzenia sportowe, o których mowa w art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta) organizowane są na obiektach zamkniętych, przystosowanych do organizacji jazd motocyklowych oraz wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę techniczną (Obiekt).
 3. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich wydarzeń motocyklowych organizowanych przez JC Group – w szczególności na obiektach:
  1. Autodrom Słomczyn; zlokalizowany pod adresem: Słomczyn 66 k/Grójca
  2. DriveLand Polska; zlokalizowany pod adresem: 96-325 Słabomierz, ul. Żyrardowska
  3. Tor Łódź; zlokalizowany pod adresem:  95-010 Kiełmina, Kiełmina 78,
  4. Autodrom Jastrząb; zlokalizowany pod adresem: 26-502 Jastrząb, Czerwienica 25
  5. Inne obiekty, na których JC Group organizuje wydarzenia motocyklowe na podstawie odrębnych umów.
 4. Regulamin dotyczy wszystkich wydarzeń motocyklowych w  roku 2022. Uczestnik podpisując regulamin rozciąga udzielone zgody oraz akceptacje na wszystkie wydarzenia w ww. okresie, w których będzie uczestniczył. Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestników o każdej zmianie regulaminu.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu udziału poprzez formularz na stronie internetowej www.jcgroup.com.pl oraz opłaceniu uczestnictwa i akceptacji regulaminu. Organizator dopuszcza udział w wydarzeniu na podstawie innej umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w przypadku akceptacji regulaminu i złożenia odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że akceptuje regulamin w wersji elektronicznej, oraz że w przypadku wątpliwości co do jego treści i postanowień ma obowiązek skontaktować się z organizatorem wydarzenia celem uzyskania dodatkowych informacji.
 7. Uczestnicy wydarzeń przyjmują do wiadomości, że jazda na motocyklu stanowi sport wysokiego ryzyka, w czasie którego istnieje możliwość doznania kontuzji i wystąpienia uszkodzeń motocykla.
 8. Uczestnicy szkolenia:
  1. Przed przystąpieniem do wydarzenia motocyklowego, Uczestnik podpisuje oświadczenie uczestnika stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jednorazowe podpisanie oświadczenia zachowuje ważność na cały czas obowiązywania regulaminu.
  2. Do uczestnictwa w szkoleniu nie jest wymagane uprawnienie do kierowania pojazdami, uczestnik musi posiadać umiejętności niezbędne do kierowania motocyklem oraz znać przepisy ruchu drogowego;
  3. Uczestnicy w czasie wydarzenia nie mogą być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających. W razie wątpliwości Organizator może nie dopuścić Uczestnika do wydarzenia;
  4. W czasie części teoretycznej wydarzenia motocyklowego obowiązuje zakaz rejestrowania, kopiowania oraz wykorzystywania, w celach innych niż prywatne, materiałów szkoleniowych wytworzonych oraz będących przedmiotem wyłącznych praw JC Group. W przypadku dokonania rejestracji bez zgody organizatora, Uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie wydarzenia bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
  5. Uczestnicy uczestniczą w wydarzeniu na motocyklach organizatora lub własnych; Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w wydarzeniu w przypadku stwierdzenia niesprawności technicznej motocykla, w szczególności dotyczącej wycieków płynów eksploatacyjnych, układu hamulcowego lub innego elementu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa;
  6. Niedozwolone jest udostępnianie motocykla osobom niezarejestrowanym jako uczestnicy wydarzenia motocyklowego – wszelkie zamiany motocykli pomiędzy uczestnikami w trakcie wydarzenia muszą być zgłaszane organizatorowi;
  7. W trakcie wydarzenia motocyklowego niedozwolone jest przewożenie pasażerów na motocyklach Uczestników;
  8. Udział w wydarzeniu możliwy jest tylko w pełnym stroju motocyklowym z ochraniaczami (kask integralny, buty motocyklowe, spodnie i kurtka skórzana lub tekstylna z ochraniaczami na kolana, łokcie i plecy). Strój ochronny musi zasłaniać całe ciało uczestnika;
  9. Uczestnicy muszą być pełnoletni. Ustalenie wieku uczestnika następuje po okazaniu przez niego dokumentu tożsamości z datą urodzenia;
  10. Organizator dopuszcza udział w wydarzeniu osób niepełnoletnich po uzyskaniu zgody ich opiekunów prawnych i w ich obecności oraz przejęciu pełnej odpowiedzialności za uczestnika;
  11. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zaakceptowanie regulaminu i jego postanowień;
  12. Akceptacja zapisów regulaminu jest dobrowolna ale stanowi warunek uczestnictwa w wydarzeniu.
  13. Brak spełnienia wymogów określonych niniejszym regulaminem może być podstawą do niedopuszczenia uczestnika do wydarzenia motocyklowego – w takim przypadku zwrot kosztów nie przysługuje.
 9. Zasady korzystania z obiektu:
  1. W trakcie wydarzenia motocyklowego na obiekcie mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy, ich osoby towarzyszące oraz Organizator i osoby z nim współpracujące;
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zobowiązania Uczestnika lub osób mu towarzyszących do opuszczenia obiektu w przypadku złamania zasad ustanowionych w niniejszym regulaminie;
  3. Na terenie obiektu – z wyłączeniem nitki toru – znajdują zastosowanie przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym;
  4. Organizator kieruje ruchem i ustanawia zasady poruszania się po obiekcie – Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń Organizatora w tym zakresie;
  5. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu – odpowiedzialność za osoby towarzyszące przyjmuje Uczestnik wydarzenia;
  6. W trakcie wydarzenia motocyklowego na terenie obiektu, w braku odrębnej zgody Organizatora, zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej;
  7. Ewentualne czynności serwisowe dokonywane na terenie obiektu przez Uczestników muszą być prowadzone z dbałością o środowisko naturalne oraz infrastrukturę obiektu -  w przypadku wystąpienia szkód na obiekcie Uczestnik przyjmuje za nie odpowiedzialność na zasadzie ryzyka do pełnej wysokości szkody.
 10. Odpowiedzialność za ewentualne kolizje, zdarzenia, upadki w trakcie wydarzenia motocyklowego (będące udziałem Uczestnika), niezależnie od ich przyczyny przyjmuje na siebie w całości, na zasadzie ryzyka, Uczestnik.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego uczestnictwo w wydarzeniach motocyklowych.
 12. W przypadku gdy uczestnik nie posiada ubezpieczenia indywidualnego, ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 13. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik zrzeka się w najdalszym możliwym zakresie prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora, osób współpracujących z Organizatorem lub/i właściciela obiektu.
 14. Podczas wydarzenia obecny jest Instruktor prowadzący szkolenie i pozostający do dyspozycji Uczestników celem instruowania, korygowania błędów oraz ewentualnej pomocy technicznej.
 15. W przypadku jeśli na czas wydarzenia motocyklowego Uczestnik otrzyma wyposażenie techniczne od Organizatora jest on zobowiązany do jego zwrotu w stanie niepogorszonym bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia. W przypadku utraty powierzonego wyposażenia, Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wynikłej z tego faktu straty do pełnej wysokości wartości wyposażenia.
 16. Odwołanie wydarzenia motocyklowego:
  1. Wydarzenia motocyklowe odbywają się niezależnie od warunków atmosferycznych.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku stwierdzenia, że warunki atmosferyczne zagrażają bezpieczeństwu uczestników.
  3. Ocena w powyższym zakresie jest dokonywana przez Organizatora bezpośrednio przed odprawą bezpieczeństwa dokonywaną przed wydarzeniem motocyklowym;
  4. W przypadku odwołania wydarzenia w sposób, o którym mowa w pkt. 16 lit. b i c Organizator przyznaje osobom obecnym na terenie obiektu i gotowym do wzięcia udziału w odprawie bezpieczeństwa prawo do wykorzystania opłaconego wydarzenia w innym terminie.
  5. W przypadku odwołania wydarzenia z powodów innych niż warunki atmosferyczne, zarejestrowani Uczestnicy, którzy opłacili wydarzenie mogą wykorzystać wpłacone środki na inne wydarzenie organizowane przez JC Group.
  6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 16 lit. e rezerwacji na inne wydarzenie dokonuje się poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem JC Group.
  7. W przypadku odwołania wydarzenia już po jego rozpoczęciu Organizator dołoży wszelkich starań aby Uczestnicy mogli wykorzystać wniesioną i niewykorzystaną opłatę proporcjonalnie do zrealizowanej części wydarzenia.
  8. W przypadku odwołania wydarzenia, Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdem na teren obiektu, w szczególności kosztów dojazdu, utraconych zarobków oraz innych.
 17. Rejestracja wydarzenia
  1. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin udziela Organizatorowi nieodpłatnie zgody na rejestrowanie i wykorzystanie swojego wizerunku;
  2. Zgoda obejmuje wielokrotne i nieograniczone czasowo ani terytorialnie tworzenie i rozpowszechniania materiałów zdjęciowych i video z wykorzystaniem wizerunków Uczestników dla celów komercyjnych i reklamowych. Materiały, o których mowa wyżej będą wykorzystywane i publikowane w szczególności na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube;
  3. Uczestnik oświadcza, że zgoda, o której mowa w pkt. 17a powyżej obejmuje przesłanie do wszystkich Uczestników wydarzenia galerii zdjęć oraz materiałów video nakręconych podczas wydarzenia.
  4. Uczestnik ma prawo za zgodą Organizatora rejestrować udział w wydarzeniu. Uczestnik nie ma prawa do komercyjnego wykorzystywania nagrań. Organizator ma prawo bez podania przyczyny odmówić Uczestnikowi prawa do rejestrowania udziału w wydarzeniu.
 18. Przetwarzanie danych i klauzula informacyjna
  1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunków Uczestników zarejestrowanych podczas wydarzeń jest JC GROUP Sp. z o.o.; ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec, NIP:123-154-59-35;
  2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w przetwarzane dane oraz prawo do żądania ich usunięcia w każdym czasie. Zgoda na przetwarzanie wizerunku może być odwołana w każdym czasie;
  3. Wszelka komunikacja w zakresie danych osobowych oraz wizerunku powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: kontakt@jcgroup.com.pl lub listownie na adres  JC GROUP Sp. z o.o. ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec;
  4. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji wydarzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000);
  5. Administrator danych osobowych – Organizator wydarzenia - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
   1.  Organizacji wydarzenia;
   2. Rejestracji wydarzenia oraz wykorzystania zdjęć i nagrań;
   3. Marketingowych na potrzeby Organizatora i jego partnerów wskazanych każdorazowo w informacji o danym wydarzeniu;
   4. Dochodzenia zobowiązań powstałych w związku z udziałem w wydarzeniu.
  7. W związku z przetwarzaniem danych, w celach o których mowa w pkt 18 lit. f odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być użytkownicy mediów społecznościowych, o których mowa w pkt 17b;
  8. Pana/Pani dane mogą być udostępnione następującym podmiotom:
   1. podmiotom obsługującym strony internetowe oraz profile JC GROUP  na portalach społecznościowych,
   2. domom mediowym, agencjom reklamowym, podmiotom świadczącym usługi marketingowe (w tym ich wybranym pracownikom i współpracownikom), w zakresie w jakim biorą udział w przygotowaniu i publikacji materiałów marketingowych i promocyjnych,
   3. innym zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarnie, dostawcy usług IT, kurierzy) – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym publikacji Zdjęć z Wydarzeń motocyklowych, a także przechowywania Państwa danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   2.  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
    3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
    4.  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
    5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
    1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
    2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
    3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
    4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
   5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
    2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
    2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
   7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
   8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 19. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu Organizator ma prawo pozbawić Uczestnika prawa do uczestnictwa w przyszłych wydarzeniach motocyklowych.
 20. W przypadku rejestracji na wydarzenie osoby objętej zakazem, o którym mowa w pkt. 18 zwrot środków nie przysługuje.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 22. W razie powstania sporu odnośnie niniejszego regulaminu Uczestnik i Organizator zobowiązują się do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym jest sąd miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Organizatora.
 23. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność.
 24. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych zapisów.
 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2022 r.
JC GROUP Sp. z o.o.
ul. Skalna 43
05-502 Bobrowiec
NIP: 1231545935 / KRS: 0001074660
JCRacing_logo
© 2024 JC Group
Projekt i wykonanie:
DRAST Company
usercartmenu-circlecross-circle