Zaloguj się
0

Regulamin najmu motocykla

Ogólny regulamin najmu motocykla

Regulamin dotyczy najmu motocykla treningowego podczas wydarzeń motocyklowych organizowanych przez JC GROUP Sp. z o.o.; ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec, NIP: 123-154-59-35, e-mail: kontakt@jcgroup.com.pl (JC Group, Organizator).

§1

Przepisy ogólne

 1. Wydarzenia motocyklowe organizowane są na obiektach zamkniętych, przystosowanych do organizacji jazd motocyklowych oraz wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę techniczną (Obiekt).
 2. Niniejszy regulamin dotyczy wynajmu motocykla podczas wszystkich wydarzeń motocyklowych organizowanych przez JC Group – w szczególności na obiektach:
  1. Autodrom Słomczyn; zlokalizowany pod adresem: Słomczyn 66 k/Grójca
  2. DriveLand Polska; zlokalizowany pod adresem: 96-325 Słabomierz, ul. Żyrardowska
  3. Tor Łódź; zlokalizowany pod adresem: 95-010 Kiełmina, Kiełmina 78,
  4. Autodrom Jastrząb; zlokalizowany pod adresem: 26-502 Jastrząb, Czerwienica 25
  5. Inne obiekty, na których JC Group organizuje wydarzenia motocyklowe na podstawie odrębnych umów.
 3. Motocykl jest wynajmowany przez Uczestnika wydarzenia i nie może być wykorzystywany przez inne osoby bez zgody Organizatora.
 4. Uczestnik zawierając umowę najmu motocykla oświadcza, że dysponuje umiejętnościami jazdy na motocyklu pozwalającymi na uczestnictwo w wydarzeniu motocyklowym.
 5. Regulamin dotyczy wszystkich wydarzeń motocyklowych w roku 2021. Uczestnik podpisując regulamin rozciąga udzielone zgody oraz akceptacje na wszystkie wydarzenia w ww. okresie, w których będzie uczestniczył. Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestników o każdej zmianie regulaminu.

§2

Przedmiot najmu.

 1. Przedmiotem wynajmu jest motocykl treningowy dostarczany i przygotowany przez organizatora. Motocykl został przygotowany do jazdy po Obiekcie, jest sprawny technicznie, zatankowany oraz dostarczony na Obiekt przez Organizatora.
 2. Uczestnik poza kosztem wynajmu nie ponosi dodatkowych kosztów eksploatacyjnych (paliwo, zużycie opon, klocków hamulcowych etc.).
 3. Uczestnik jako załącznik do niniejszego Regulaminu podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy oraz przyjmuje motocykl do jazdy.
 4. Dane podawane w protokole zdawczo odbiorczym są podawane dobrowolnie jednak bez ich podania nie jest możliwe wynajęcie motocykla.
 5. Dane są przetwarzane zgodnie z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych ujętą w Regulaminie wydarzeń motocyklowych 2021.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wynajmowany motocykl nie jest pojazdem zarejestrowanym do jazdy po drogach publicznych.

§3

Czas najmu

Motocykl jest wynajmowany przez Organizatora na czas trwania wydarzenia motocyklowego.

§4

Warunki najmu

 1. Uczestnik w ramach umowy najmu, w czasie danego wydarzenia motocyklowego jest uprawniony do wykorzystania motocykla jedynie podczas sesji treningowych, zgodnie z przydzieloną mu grupą zaawansowania oraz zgodnie z udzielanym mu instruktażem.
 2. Po zakończeniu każdej sesji treningowej Uczestnik jest zobowiązany do zaparkowania motocykla w miejscy wskazanym przez Organizatora.
 3. Uczestnik, pomiędzy sesjami treningowymi, może korzystać z motocykla tylko za każdorazową zgodą Organizatora.
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzania modyfikacji ustawień motocykla (regulacji klamek, dźwigi etc.).
 5. Biorący motocykl w najem przyjmuje do wiadomości, że jazda na motocyklu stanowi sport wysokiego ryzyka, w czasie którego istnieje możliwość doznania kontuzji i wystąpienia uszkodzeń motocykla.
 6. Uczestnik zamierzający wziąć udział w wydarzeniu motocyklowym na wynajętym od Organizatora motocyklu akceptuje dodatkowo postanowienia dokumentu „Regulamin wydarzeń motocyklowych 2021” oraz innych dokumentów wymaganych do udziału w wydarzeniu.

§5

Odpowiedzialność za szkody

 1. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe w motocyklu w czasie trwania najmu na zasadzie ryzyka do pełnej wysokości szkody.
 2. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie jazdy na wynajmowanym motocyklu na zasadzie ryzyka do pełnej wysokości szkody.
 3. Brak poinformowania Organizatora przez Uczestnika o dostrzeżonych awariach motocykla jest równoznaczny ze spowodowaniem szkody.
 4. Organizator zobowiązuje się do naprawiania szkód z uwzględnieniem zasady racjonalności wydatków i każdorazowo przedstawi Uczestnikowi dowód poniesienia wydatków na naprawy uszkodzeń powstałych w czasie użytkowania motocykla przez Uczestnika.
 5. Uczestnik nie jest uprawniony do samodzielnej naprawy wyrządzonych szkód, chyba, że za zgodą Organizatora.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w związku z faktem iż wydarzenie odbywa się na obiekcie zamkniętym i do wzięcia w nim udziału nie jest niezbędne posiadanie uprawnień do kierowania motocyklem, ewentualne szkody, o których mowa w ust.1 i 2 powyżej nie mogą być pokryte z umowy ubezpieczenia Organizatora.
 7. W przypadku woli Uczestnika zawarcia prywatnej umowy ubezpieczenia, Organizator dostarczy mu wszelkie niezbędne dane.

§6

Odwołanie wydarzenia motocyklowego

 1. Wydarzenia motocyklowe odbywają się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku stwierdzenia, że warunki atmosferyczne zagrażają bezpieczeństwu uczestników.
 3. Ocena w powyższym zakresie jest dokonywana przez Organizatora bezpośrednio przed odprawą bezpieczeństwa dokonywaną przed wydarzeniem motocyklowym;
 4. W przypadku odwołania wydarzenia w sposób, o którym mowa w §6 ust.1 lit. b i c Organizator przyznaje osobom obecnym na terenie obiektu i gotowym do wzięcia udziału w odprawie bezpieczeństwa prawo do wykorzystania opłaconego wynajmu motocykla w innym terminie.
 5. W przypadku odwołania wydarzenia z powodów innych niż warunki atmosferyczne, zarejestrowani Uczestnicy, którzy opłacili wynajem motocykla mogą wykorzystać wpłacone środki podczas innego wydarzenia organizowanego przez JC Group.
 6. W przypadku, o którym mowa powyżej, rezerwacji najmu na inne wydarzenie dokonuje się poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem JC Group.
 7. W przypadku odwołania wydarzenia już po jego rozpoczęciu Organizator dołoży wszelkich starań aby Uczestnicy mogli wykorzystać wniesioną i niewykorzystaną opłatę za najem proporcjonalnie do zrealizowanej części wydarzenia.
 8. W przypadku odwołania wydarzenia, Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdem na teren obiektu, w szczególności kosztów dojazdu, utraconych zarobków oraz innych.

§7

Przepisy końcowe

 1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu Organizator ma prawo przerwać, bez zwrotu kosztów, uczestnictwo wynajmującego w wydarzeniu oraz pozbawić Uczestnika prawa do uczestnictwa przyszłych wydarzeniach motocyklowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy zaakceptowanego przez Uczestnika „Regulaminu wydarzeń motocyklowych 2021” oraz prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W razie powstania sporu odnośnie niniejszego regulaminu Uczestnik i Organizator zobowiązują się do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym jest sąd miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych zapisów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

JC GROUP Sp. z o.o.
ul. Skalna 43
05-502 Bobrowiec
NIP: 1231545935 / KRS: 0001074660
JCRacing_logo
© 2024 JC Group
Projekt i wykonanie:
DRAST Company
usercartmenu-circlecross-circle