Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego JC Group
Dane rejestrowe administratora sklepu, sprzedawcy i usługodawcy: JC GROUP Bartosz Czaja; ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec, NIP: 951-221-53-69, e-mail: motoszkola@op.pl (JC Group).
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji pod adresem motoszkola@op.pl
Pozdrawiamy motocyklowo,
zespół JC Group
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba prowadząca jednoosobowa działalność gospodarczą spełniająca powyższe warunki
3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny do pobrania pod adresem https://www.jcgroup.com.pl
4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.jcgroup.com.pl
5) Sprzedawca – JC GROUP Bartosz Czaja; ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec, NIP: 951-221-53-69, e-mail: motoszkola@op.pl (JC Group)
6) Wydarzenie motocyklowe – usługa sprzedawana w sklepie internetowym polegająca na rezerwacji dla Kupującemu udziału w jazdach motocyklowych organizowanych na obiektach zamkniętych, przystosowanych do organizacji jazd motocyklowych oraz wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę techniczną.

§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną usług realizowanych w czasie wydarzeń motocyklowych organizowanych przez Sprzedawcę. Usługa realizowana jest elektronicznie wyłącznie w zakresie rezerwacji udziału w wydarzeniu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
3. Sprzedający nie umożliwia Kupującym założenia konta w sklepie.
4. Usługa sprzedaży drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast same umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail „motoszkola@op.pl”. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
§ 4
Składanie zamówienia
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim wybraniu interesującego Kupującego wydarzenia motocyklowego. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu sklepu internetowego oraz Regulaminu wydarzeń motocyklowych JC Group, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić niezwłocznie.
4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
§ 5
Realizacja zakupionej usługi
1. Usługa sprzedawana w sklepie internetowym jest realizowana w czasie wydarzeń motocyklowych realizowanych przez Sprzedawcę. Kupujący we własnym zakresie pokrywa wydatki oraz samodzielnie organizuje dojazd i sprzęt niezbędny do udziału w wydarzeniu motocyklowym.
2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu w czasie udziału w wydarzeniu motocyklowym lub w inny ustalony pomiędzy stronami sposób.
§ 6
Realizacja zamówienia
1. Realizacja zamówienia polega na umieszczeniu przez Sprzedającego osoby Kupującej na liście uczestników oraz umożliwieniu mu uczestnictwa w wydarzeniu motocyklowym zgodnie z Regulaminem wydarzeń motocyklowych JC Group.
2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą rozpoczęcia przez Kupującego udziału w wydarzeniu motocyklowym.

§ 7
Wyłączenie prawa odstąpienie od umowy przez Konsumenta
Kupujący dokonując zamówienia w sklepie internetowym przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie wykonywania usługi dokonuje się w momencie rezerwacji, natomiast sama usługa jest wykonywana od momentu rozpoczęcia wydarzenia motocyklowego do jego zakończenia a jej termin jest ściśle określony. W związku z charakterem świadczonej usługi podlega ona wyłączeniu z prawa odstąpienia na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2020 r. poz. 287 t.j.).

§ 8
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Przez produkt wolny od wad należy rozumieć umożliwienie udziału w wydarzeniu motocyklowym zgodnie z przypisanym mu harmonogramem.
3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Reklamacje można złożyć w dowolnej formie, w sposób umożliwiający Sprzedawcy jej rozpatrzenia.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
7. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 9
Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
a. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, wyznaczeni pracownicy Sprzedającego.
4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez okres niezbędny do wykonywania obowiązków nałożonych prawem – pozostałe, w zakresie nieobjętym ich przekazaniem na podstawie Regulaminu wydarzeń motocyklowych, są usuwane niezwłocznie po realizacji umowy.
5. Kupujący może się sprzeciwić przechowywaniu swoich danych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w wydarzeniu motocyklowym.
8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.jcgroup.com.pl
§ 10
Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2021 r.
5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Regulamin uczestnictwa

Regulamin wydarzeń motocyklowych

1. Regulamin dotyczy wydarzeń motocyklowych organizowanych przez JC GROUP Bartosz Czaja; ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec, NIP: 951-221-53-69, e-mail: motoszkola@op.pl (JC Group).
2. Wydarzenia motocyklowe organizowane są na obiektach zamkniętych, przystosowanych do organizacji jazd motocyklowych oraz wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę techniczną (Obiekt).
3. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich wydarzeń motocyklowych organizowanych przez JC Group – w szczególności na obiektach:
a. Autodrom Słomczyn; zlokalizowany pod adresem: Słomczyn 66 k/Grójca
b. DriveLand Polska; zlokalizowany pod adresem: 96-325 Słabomierz, ul. Żyrardowska
c. Tor Łódź; zlokalizowany pod adresem:95-010 Kiełmina, Kiełmina 78,
d. Autodrom Jastrząb; zlokalizowany pod adresem: 26-502 Jastrząb, Czerwienica 25
e. Inne obiekty, na których JC Group organizuje wydarzenia motocyklowe na podstawie odrębnych umów.
4. Regulamin dotyczy wszystkich wydarzeń motocyklowych wroku 2021. Uczestnik podpisując regulamin rozciąga udzielone zgody oraz akceptacje na wszystkie wydarzenia w ww. okresie, w których będzie uczestniczył. Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestników o każdej zmianie regulaminu.
5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu udziału poprzez formularz na stronie internetowej www.jcgroup.com.pl oraz opłaceniu uczestnictwa i akceptacji regulaminu. Organizator dopuszcza udział w wydarzeniu na podstawie innej umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w przypadku akceptacji regulaminu i złożenia odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie.
6. Uczestnicy wydarzeń przyjmują do wiadomości, że jazda na motocyklu stanowi sport wysokiego ryzyka, w czasie którego istnieje możliwość doznania kontuzji i wystąpienia uszkodzeń motocykla.
7. Uczestnicy szkolenia:
a. Przed przystąpieniem do wydarzenia motocyklowego, Uczestnik podpisuje oświadczenie uczestnika stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jednorazowe podpisanie oświadczenia zachowuje ważność na cały czas obowiązywania regulaminu.
b. Do uczestnictwa w szkoleniu nie jest wymagane uprawnienie do kierowania pojazdami, uczestnik musi posiadać umiejętności niezbędne do kierowania motocyklem oraz znać przepisy ruchu drogowego;
c. Uczestnicy w czasie wydarzenia nie mogą być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających. W razie wątpliwości Organizator może nie dopuścić Uczestnika do wydarzenia;
d. W czasie części teoretycznej wydarzenia motocyklowego obowiązuje zakaz rejestrowania, kopiowania oraz wykorzystywania, w celach innych niż prywatne, materiałów szkoleniowych wytworzonych oraz będących przedmiotem wyłącznych praw JC Group. W przypadku dokonania rejestracji bez zgody organizatora, Uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie wydarzenia bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
e. Uczestnicy uczestniczą w wydarzeniu na motocyklach organizatora lub własnych; Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w wydarzeniu w przypadku stwierdzenia niesprawności technicznej motocykla, w szczególności dotyczącej wycieków płynów eksploatacyjnych, układu hamulcowego lub innego elementu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa;
f. Niedozwolone jest udostępnianie motocykla osobom niezarejestrowanym jako uczestnicy wydarzenia motocyklowego – wszelkie zamiany motocykli pomiędzy uczestnikami w trakcie wydarzenia muszą być zgłaszane organizatorowi;
g. W trakcie wydarzenia motocyklowego niedozwolone jest przewożenie pasażerów na motocyklach Uczestników;
h. Udział w wydarzeniu możliwy jest tylko w pełnym stroju motocyklowym z ochraniaczami (kask integralny, buty motocyklowe, spodnie i kurtka skórzana lub tekstylna z ochraniaczami na kolana, łokcie i plecy). Strój ochronny musi zasłaniać całe ciało uczestnika;
i. Uczestnicy muszą być pełnoletni. Ustalenie wieku uczestnika następuje po okazaniu przez niego dokumentu tożsamości z datą urodzenia;
j. Organizator dopuszcza udział w wydarzeniu osób niepełnoletnich po uzyskaniu zgody ich opiekunów prawnych i w ich obecności oraz przejęciu pełnej odpowiedzialności za uczestnika;
k. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zaakceptowanie regulaminu i jego postanowień;
l. Akceptacja zapisów regulaminu jest dobrowolna ale stanowi warunek uczestnictwa w wydarzeniu.
m. Brak spełnienia wymogów określonych niniejszym regulaminem może być podstawą do niedopuszczenia uczestnika do wydarzenia motocyklowego – w takim przypadku zwrot kosztów nie przysługuje.
8. Zasady korzystania z obiektu:
a. W trakcie wydarzenia motocyklowego na obiekcie mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy, ich osoby towarzyszące oraz Organizator i osoby z nim współpracujące;
b. Organizator zastrzega sobie prawo do zobowiązania Uczestnika lub osób mu towarzyszących do opuszczenia obiektu w przypadku złamania zasad ustanowionych w niniejszym regulaminie;
c. Na terenie obiektu – z wyłączeniem nitki toru – znajdują zastosowanie przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym;
d. Organizator kieruje ruchem i ustanawia zasady poruszania się po obiekcie – Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń Organizatora w tym zakresie;
e. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu – odpowiedzialność za osoby towarzyszące przyjmuje Uczestnik wydarzenia;
f. W trakcie wydarzenia motocyklowego na terenie obiektu, w braku odrębnej zgody Organizatora, zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej;
g. Ewentualne czynności serwisowe dokonywane na terenie obiektu przez Uczestników muszą być prowadzone z dbałością o środowisko naturalne oraz infrastrukturę obiektu -w przypadku wystąpienia szkód na obiekcie Uczestnik przyjmuje za nie odpowiedzialność na zasadzie ryzyka do pełnej wysokości szkody.
9. Odpowiedzialność za ewentualne kolizje, zdarzenia, upadki w trakcie wydarzenia motocyklowego (będące udziałem Uczestnika), niezależnie od ich przyczyny przyjmuje na siebie w całości, na zasadzie ryzyka, Uczestnik.
10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego uczestnictwo w wydarzeniach motocyklowych.
11. W przypadku gdy uczestnik nie posiada ubezpieczenia indywidualnego, ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
12. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik zrzeka się prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora, osób współpracujących z Organizatorem lub/i właściciela obiektu.
13. Podczas wydarzenia obecny jest Instruktor prowadzący szkolenie i pozostający do dyspozycji Uczestników celem instruowania, korygowania błędów oraz ewentualnej pomocy technicznej.
14. W przypadku jeśli na czas wydarzenia motocyklowego Uczestnik otrzyma wyposażenie techniczne od Organizatora jest on zobowiązany do jego zwrotu w stanie niepogorszonym bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia. W przypadku utraty powierzonego wyposażenia, Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wynikłej z tego faktu straty do pełnej wysokości wartości wyposażenia.
15. Odwołanie wydarzenia motocyklowego:
a. Wydarzenia motocyklowe odbywają się niezależnie od warunków atmosferycznych.
b. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku stwierdzenia, że warunki atmosferyczne zagrażają bezpieczeństwu uczestników.
c. Ocena w powyższym zakresie jest dokonywana przez Organizatora bezpośrednio przed odprawą bezpieczeństwa dokonywaną przed wydarzeniem motocyklowym;
d. W przypadku odwołania wydarzenia w sposób, o którym mowa w pkt. 15 lit. b i c Organizator przyznaje osobom obecnym na terenie obiektu i gotowym do wzięcia udziału w odprawie bezpieczeństwa prawo do wykorzystania opłaconego wydarzenia w innym terminie.
e. W przypadku odwołania wydarzenia z powodów innych niż warunki atmosferyczne, zarejestrowani Uczestnicy, którzy opłacili wydarzenie mogą wykorzystać wpłacone środki na inne wydarzenie organizowane przez JC Group.
f. W przypadku, o którym mowa w pkt. 15 lit. e rezerwacji na inne wydarzenie dokonuje się poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem JC Group.
g. W przypadku odwołania wydarzenia już po jego rozpoczęciu Organizator dołoży wszelkich starań aby Uczestnicy mogli wykorzystać wniesioną i niewykorzystaną opłatę proporcjonalnie do zrealizowanej części wydarzenia.
h. W przypadku odwołania wydarzenia, Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdem na teren obiektu, w szczególności kosztów dojazdu, utraconych zarobków oraz innych.
16. Rejestracja wydarzenia
a. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin udziela Organizatorowi nieodpłatnie zgody na rejestrowanie i wykorzystanie swojego wizerunku;
b. Zgoda obejmuje wielokrotne i nieograniczone czasowo ani terytorialnie tworzenie i rozpowszechniania materiałów zdjęciowych i video z wykorzystaniem wizerunków Uczestników dla celów komercyjnych i reklamowych. Materiały, o których mowa wyżej będą wykorzystywane i publikowane w szczególności na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube;
c. Uczestnik oświadcza, że zgoda, o której mowa w pkt. 16a powyżej obejmuje przesłanie do wszystkich Uczestników wydarzenia galerii zdjęć oraz materiałów video nakręconych podczas wydarzenia.
d. Uczestnik ma prawo za zgodą Organizatora rejestrować udział w wydarzeniu. Uczestnik nie ma prawa do komercyjnego wykorzystywania nagrań. Organizator ma prawo bez podania przyczyny odmówić Uczestnikowi prawa do rejestrowania udziału w wydarzeniu.
17. Przetwarzanie danych i klauzula informacyjna
a. Administratorem danych osobowych oraz wizerunków Uczestników zarejestrowanych podczas wydarzeń jest JC GROUP Bartosz Czaja; ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec, NIP:951-221-53-69;
b. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w przetwarzane dane oraz prawo do żądania ich usunięcia w każdym czasie. Zgoda na przetwarzanie wizerunku może być odwołana w każdym czasie;
c. Wszelka komunikacja w zakresie danych osobowych oraz wizerunku powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: motoszkola@op.pl lub listownie na adresul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec;
d. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji wydarzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000);
e. Administrator danych osobowych – Organizator wydarzenia – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
f. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
i. Organizacji wydarzenia;
ii. Rejestracji wydarzenia oraz wykorzystania zdjęć i nagrań;
iii. Marketingowych na potrzeby Organizatora i jego partnerów wskazanych każdorazowo w informacji o danym wydarzeniu;
iv. Dochodzenia zobowiązań powstałych w związku z udziałem w wydarzeniu.
g. W związku z przetwarzaniem danych, w celach o których mowa w pkt 17 lit. f odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być użytkownicy mediów społecznościowych, o których mowa w pkt 16b;
h. Pana/Pani dane mogą być udostępnione następującym podmiotom:
i. podmiotom obsługującym strony internetowe oraz profile JC GROUPna portalach społecznościowych,
ii. domom mediowym, agencjom reklamowym, podmiotom świadczącym usługi marketingowe (w tym ich wybranym pracownikom i współpracownikom), w zakresie w jakim biorą udział w przygotowaniu i publikacji materiałów marketingowych i promocyjnych,
iii. innym zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarnie, dostawcy usług IT, kurierzy) – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym publikacji Zdjęć z Wydarzeń motocyklowych, a także przechowywania Państwa danych.
i. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
i. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
ii. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
iii. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
iv. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
v. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
vi. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
vii. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
viii. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
18. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu Organizator ma prawo pozbawić Uczestnika prawa do uczestnictwa w przyszłych wydarzeniach motocyklowych.
19. W przypadku rejestracji na wydarzenie osoby objętej zakazem, o którym mowa w pkt. 18 zwrot środków nie przysługuje.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
21. W razie powstania sporu odnośnie niniejszego regulaminu Uczestnik i Organizator zobowiązują się do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym jest sąd miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Organizatora.
22. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność.
23. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych zapisów.
24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu. Oświadczenie uczestnika.
Imię

Nazwisko

PESEL

Telefon

Imię i nazwisko opiekuna (jeśli trenuje osoba niepełnoletnia)
Adres zamieszkania

Adres e-mail

Imię i nazwisko osoby do powiadomienia
w razie wypadku (ICE)

Numer telefonu (ICE)

i. oświadczam że korzystam z obiektu na własne ryzyko,
ii. oświadczam że zobowiązuję się do ponieść pełną odpowiedzialności za uszkodzenie, zmniejszenie lub utratę wartości pojazdu oraz do poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz ich pojazdom,
iii. oświadczam że będę prowadził pojazd samodzielnie, nie będę przewoził pasażerów oraz że podczas trwania wydarzenia/przebywania na terenie obiektu nie będę w stanie nietrzeźwości, ani pod wpływem innych środków działających podobnie lub leków mogących pogorszyć zdolność do prowadzenia pojazdów,
iv. oświadczam że zobowiązuje się do przestrzegania i wykonywania poleceń i wskazówek osób wyznaczonych lub upoważnionych przez Organizatora.
v. oświadczam że zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, przejmując pełną odpowiedzialność za ewentualne zaistniałe zdarzenia podczas mojej obecności na obiekcie,
vi. oświadczam, że jestem w pełni świadomy ryzyka i zagrożeń z kierowania pojazdem
w warunkach wyłączonych z ruchu drogowego,
vii. oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu, z którą uprzednio się zapoznałem
i zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zapisów – bez wyjątku, a także wskazówek, poleceń oraz decyzjiOrganizatora.
viii. oświadczam, że jestem świadomy, iż niniejsze oświadczenie obowiązuje na wszystkie wydarzenia motocyklowe organizowane przez JC Group w sezonie 2021 i jestem zobowiązany do poinformowania organizatora w razie zmiany podanych przeze mnie danych.

_________________
Data i podpis uczestnika

Inne dokumenty

Polityka prywatności
1. Przetwarzanie danych i klauzula informacyjna
a. Administratorem danych osobowych oraz wizerunków Uczestników związanych z rezerwacją uczestnictwa oraz udziałem w wydarzeniach jest JC GROUP Bartosz Czaja; ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec, NIP:951-221-53-69;
b. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w przetwarzane dane oraz prawo do żądania ich usunięcia w każdym czasie. Zgoda na przetwarzanie wizerunku może być odwołana w każdym czasie;
c. Wszelka komunikacja w zakresie danych osobowych oraz wizerunku powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: motoszkola@op.pl lub listownie na adresul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec;
d. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji wydarzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000);
e. Administrator danych osobowych – Organizator wydarzenia – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
f. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
i. Organizacji wydarzenia;
ii. Rejestracji wydarzenia oraz wykorzystania zdjęć i nagrań;
iii. Marketingowych na potrzeby Organizatora i jego partnerów wskazanych każdorazowo w informacji o danym wydarzeniu;
iv. Dochodzenia zobowiązań powstałych w związku z udziałem w wydarzeniu.
g. W związku z przetwarzaniem danych, w celach o których mowa w pkt 1 lit. f odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być użytkownicy mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube;
h. Pana/Pani dane mogą być udostępnione następującym podmiotom:
i. podmiotom obsługującym strony internetowe oraz profile JC GROUPna portalach społecznościowych,
ii. domom mediowym, agencjom reklamowym, podmiotom świadczącym usługi marketingowe (w tym ich wybranym pracownikom i współpracownikom), w zakresie w jakim biorą udział w przygotowaniu i publikacji materiałów marketingowych i promocyjnych,
iii. innym zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarnie, dostawcy usług IT, kurierzy) – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym publikacji Zdjęć z Wydarzeń motocyklowych, a także przechowywania Państwa danych.
i. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
i. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
ii. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
iii. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
iv. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
v. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
vi. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
vii. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
viii. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

2. Informacja w zakresie wykorzystania plików „cookies”

a. Sklep internetowy www.jcgroup.com.pl korzysta z plików „cookies” – Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
b. Z plików cookies witryna internetowa sklepu korzysta na podstawie zgody Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
c. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Kupującego zgody na korzystanie przez Sprzedającego z plików cookies.
d. Kupujący ma możliwość zablokowania korzystania przez witrynę sklepu internetowego z plików cookies – jednakże może to spowodować brak możliwości dokończenia procesu sprzedaży.

3. Dodatkowa informacja w zakresie wtyczek serwisów społecznościowych:

Na stronie internetowej www.jcgroup.com.pl używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe. Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, przeglądarka odwiedzającego przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na temat odwiedzającego, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania strony. Na przykład, odwiedzając stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jest wyświetlający, aby pokazać którzy z jego znajomych również lubią daną stronę.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Administrator witryny sklepu nie ma realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Jeśli odwiedzający nie wyraża zgody, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stroniesklepu internetowego, to przed wizytą na stronie musi się wylogować z tego serwisu. Możliwe jest również całkowicie uniemożliwienie załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach profili społecznościowych odwiedzającego witrynę. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na osi czasu na Facebooku.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, to wszystkie informacje znajdują w politykach prywatności poszczególnych usługodawców.