Zaloguj się
0

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego JC Group

Dane rejestrowe administratora sklepu, sprzedawcy i usługodawcy: JC GROUP Sp. z o.o.; ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec, NIP: 123-154-59-35 , e-mail: kontakt@jcgroup.com.pl  (JC Group).

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji pod adresem motoszkola@op.pl

Pozdrawiamy motocyklowo,
zespół JC Group

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba prowadząca jednoosobowa działalność gospodarczą spełniająca powyższe warunki
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny do pobrania pod adresem https://www.jcgroup.com.pl
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.jcgroup.com.pl
 5. Sprzedawca – JC GROUP Sp. z o.o.; ul. Skalna 43; 05-502 Bobrowiec, NIP: 123-154-59-35 , e-mail: kontakt@jcgroup.com.pl  (JC Group)
 6. Wydarzenie motocyklowe – usługa sprzedawana w sklepie internetowym polegająca na rezerwacji dla Kupującemu udziału w jazdach motocyklowych organizowanych na obiektach zamkniętych, przystosowanych do organizacji jazd motocyklowych oraz wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz umożliwiających dokonanie pomiaru czasu okrążenia tj. wydarzenie sportowe w rozumieniu art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.

 

§2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną usług realizowanych w czasie wydarzeń motocyklowych organizowanych przez Sprzedawcę. Usługa realizowana jest elektronicznie wyłącznie w zakresie rezerwacji udziału w wydarzeniu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Sprzedający nie umożliwia Kupującym założenia konta w sklepie.
 4. Usługa sprzedaży drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast same umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail „kontakt@jcgroup.com.pl”. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4
Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim wybraniu interesującego Kupującego wydarzenia motocyklowego. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu sklepu internetowego oraz Regulaminu wydarzeń motocyklowych JC Group, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić niezwłocznie.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§5
Realizacja zakupionej usługi

 1. Usługa sprzedawana w sklepie internetowym jest realizowana w czasie wydarzeń motocyklowych realizowanych przez Sprzedawcę. Kupujący we własnym zakresie pokrywa wydatki oraz samodzielnie organizuje dojazd i sprzęt niezbędny do udziału w wydarzeniu motocyklowym.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu w czasie udziału w wydarzeniu motocyklowym lub w inny ustalony pomiędzy stronami sposób.

§6
Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na umieszczeniu przez Sprzedającego osoby Kupującej na liście uczestników oraz umożliwieniu mu uczestnictwa w wydarzeniu motocyklowym zgodnie z Regulaminem wydarzeń motocyklowych JC Group.  
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą rozpoczęcia przez Kupującego udziału w wydarzeniu motocyklowym.

 

§7
Wyłączenie prawa odstąpienie od umowy przez Konsumenta

Kupujący dokonując zamówienia w sklepie internetowym przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie wykonywania usługi dokonuje się w momencie rezerwacji, natomiast sama usługa jest wykonywana od momentu rozpoczęcia wydarzenia motocyklowego do jego zakończenia a jej termin jest ściśle określony. W związku z charakterem świadczonej usługi podlega ona wyłączeniu z prawa odstąpienia na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2020 r. poz. 287 t.j.).

 

§8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. Wskazuje się, że wadą produktu nie są braku w infrastrukturze obiektu jeśli nie uniemożliwiają one jazdy na motocyklu.
 2. Przez produkt wolny od wad należy rozumieć umożliwienie udziału w wydarzeniu motocyklowym zgodnie z przypisanym mu harmonogramem.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Reklamacje można złożyć w dowolnej formie, w sposób umożliwiający Sprzedawcy jej rozpatrzenia.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 7. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, wyznaczeni pracownicy Sprzedającego.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez okres niezbędny do wykonywania obowiązków nałożonych prawem – pozostałe, w zakresie nieobjętym ich przekazaniem na podstawie Regulaminu wydarzeń motocyklowych, są usuwane niezwłocznie po realizacji umowy.
 5. Kupujący może się sprzeciwić przechowywaniu swoich danych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w wydarzeniu motocyklowym.
 8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.jcgroup.com.pl

§10
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2022 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
JC GROUP Sp. z o.o.
ul. Skalna 43
05-502 Bobrowiec
NIP: 1231545935 / KRS: 0001074660
JCRacing_logo
© 2024 JC Group
Projekt i wykonanie:
DRAST Company
usercartmenu-circlecross-circle